Bestuur

Het bestuur van de Orchest Vereeniging bestaat uit 5 enthousiaste leden. Het bestuur bestaat uit orkestleden. Elke bestuurslid wordt aangenomen voor een periode van tenminste 2 jaar. Het bestuur bestaat uit de volgende 5 leden:

Bestuur'17 def

Voorzitter – Irene Vanjecek
De voorzitter waakt over de verenigingsbelangen in de ruimste zin van het woord. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de op de vergaderingen genomen besluiten en voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. De voorzitter is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de contracten met de dirigent, solisten, subsidiegevers en sponsors.

Secretaris – Hanneke Jansen
De secretaris gaat over alle communicatie in en om de vereniging. De secretaris stelt de agenda van de bestuurs- en ledenvergadering in overleg met de voorzitter en de notulen samen en maakt het jaarverslag op. Verder helpt hij of zij de voorzitter bij zijn of haar taken en houdt hij of zij het ledenbestand bij.

Penningmeester –  Floor Frederiks
De penningmeester gaat over de financiën van de vereniging. Hij of zij stelt de begroting op en beheert de contributie, subsidies en declaraties. De penningmeester stelt jaarlijks het financieel jaarverslag samen en ontwerpt de begroting voor het komende verenigingsjaar. De penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van de geldmiddelen en is verplicht, na afsluiting van ieder verenigingsjaar, aan de kascontrole commissie inzage te geven van alle bescheiden die voor een kascontrole nodig zijn.

PR-functionaris – Miriam Scha
De PR-functionaris is verantwoordelijk voor de ledenwerving, het promoten van concerten en de interne communicatie. Hij of zij zorgt voor het ontwerpen en drukken van  flyers, posters en dergelijke om het orkest meer bekendheid te geven. Hij of zij zorgt voor de Nieuwsbrief naar de leden en het (laten) bijhouden van de website en voor het maken van foto’s tijdens de concerten. Verder gaat hij of zij over het contact met vrienden van het orkest en donateurs.

Bibliothecaris – Ada Bienfait 
De bibliothecaris  zorgt ervoor dat de bladmuziek besteld wordt en op de lessenaars verschijnt tijdens de repetities. Zij geeft informatie aan de programmacommissie over de te maken kosten van het uitvoeren van bepaalde stukken.

Leden kunnen zich afmelden per email: afmelden@orchest-vereeniging.nl

Contact
E-mail: bestuur@orchest-vereeniging.nl

Postadres:
Secretariaat Orchest-Vereeniging
Hanneke Jansen
Nijenstein 38
3328 ZJ Dordrecht

Voorzitter Irene Vanjecek 0186 661376
Secretaris Hanneke Jansen 06 2303 6336
Penningmeester Floor Frederiks 06 1072 1345
PR-Functionaris Miriam Scha 06 5121 9870
Bibliothecaris Ada Bienfait 010 4121580